Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Cross-over kwalificatie
Naam Medewerker kinderopvang, onderwijs en bewegen
Uitvoerende onderwijsinstelling(en)
  • Aventus
  • Koning Willem I College
  • ROC Alfa-college
  • ROC Nova College
  • Scheidegger opleidingen
Omschrijving
Werken in de kinderopvang, het onderwijs, een brede school of (integraal) kindcentrum, betekent direct werken met mensen en in het bijzonder kinderen. De Medewerker kinderopvang, onderwijs en bewegen speelt een essentiële rol in deze instellingen omdat hij* multidisciplinair inzetbaar is in zowel een onderwijs- als buitenschoolse (pedagogische) setting én beweegactiviteiten organiseert en uitvoert. Zijn kwaliteiten en persoonlijkheid zijn van doorslaggevend belang bij het aangaan van een professionele relatie en bij het bereiken van de gewenste resultaten. Voor een verantwoorde beroepsuitoefening handelt de Medewerker kinderopvang, onderwijs en bewegen binnen zijn verantwoordelijkheden en is hij betrokken, empathisch, sportief, alert, assertief, representatief en integer. De Medewerker kinderopvang, onderwijs en bewegen heeft een functie als rolmodel en weet (veelvuldig) inhoud te geven aan zijn voorbeeldfunctie. Hij biedt geborgenheid en veiligheid, gaat respectvol om met de kinderen**, kan diversiteit hanteren en toont een open houding waardoor hij vraagstukken bespreekbaar maakt. Hij speelt creatief, sportief en flexibel in op de wensen en behoeften van de kinderen en stimuleert hierbij de leer-, beweeg- en ontwikkelingsmogelijkheden van deze kinderen. Hij straalt rust en stabiliteit uit en creëert de juiste balans tussen rust en structuur enerzijds en uitdaging, (beweeg)activiteiten en (vrij) spel anderzijds. Hij bewaakt normen en waarden en spreekt anderen aan op ongewenst gedrag om een sociaal veilig en sportief klimaat te borgen. Bij onverwachte, mogelijk escalerende situaties treedt hij vindingrijk en handelend op. Hij is zich ervan bewust dat hij te maken heeft met vertrouwelijke gegevens bestaande uit zowel privacygevoelige als organisatiegevoelige informatie. De Medewerker kinderopvang, onderwijs en bewegen werkt mens- en resultaatgericht, sociaal-communicatief, efficiënt, methodisch, hygiënisch, veilig, kostenbewust, milieubewust en ergonomisch verantwoord. Hij is initiatiefrijk, leergierig, proactief, zelfstandig en heeft een ondernemende houding. Hij reflecteert regelmatig op zijn beroepsmatig handelen, zodat hij blijft leren van zijn werkzaamheden en zijn handelingsrepertoire optimaliseert. Hij werkt steeds volgens het beleid en de visie van de organisatie en houdt zich aan geldende protocollen en regelgeving. Afhankelijk van de setting kan hij een aansturende en begeleidende rol vervullen voor collega's en vrijwilligers. Hij is het aanspreekpunt voor de ouders/vervangende opvoeders en vervult hierin de rol van gastheer/-vrouw. Hij kan samenwerken met betrokkenen zoals interne collega's en externe deskundigen en vraagt hulp of verwijst door bij vraagstukken die zijn verantwoordelijkheden overstijgen. Voor het management kan hij een informerende en beleidsondersteunende rol vervullen. *Overal waar in dit kwalificatiedossier 'hij' of 'zijn' staat, wordt ook 'zij' of 'haar' bedoeld. **In dit kwalificatiedossier is 'kind' ook te lezen als: baby, peuter, kleuter of leerling.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
26030 01-08-2020 01-08-2023 01-08-2025  
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Toelichting bij Cross-over kwalificatie
De cross-over kwalificatie mag alleen aangeboden worden door de onderwijsinstelling wanneer deze een beschikking heeft ontvangen van de minister van OCW voor het aanbieden van de cross-over kwalificatie.
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-03-2021
Bewegen in de buurt K0230 01-03-2021
BSO 4 tot 8 jaar K0793 01-04-2022
BSO 8 tot 12 jaar K0611 01-04-2022
Digitale vaardigheden basis K0022 01-04-2020
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-03-2021
Diversiteit K0024 01-04-2020
Eetcultuur en -wensen K0032 01-04-2020
Expressief talent K0152 01-03-2021
Gezonde leefstijl K0219 01-04-2020
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-03-2021
Instructeur dans/bewegen op muziek K0909 01-04-2020
Instructeur gymnastiek K0911 01-04-2020
Instructeur judo K0912 01-04-2020
Instructeur zwemonderwijs K0918 01-04-2020 01-08-2024
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-03-2021
Jeugd- en opvoedhulp K0159 01-04-2020
Kinderen leren programmeren K0746 01-04-2020
Ontwikkelingsgericht werken in de VVE K0388 01-04-2020 01-10-2022
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-04-2020
Persoonlijk profileren K0877 01-03-2021
Specialist baby-ontwikkeling K1266 01-04-2020
Trainer-coach basketbal K0933 01-04-2020
Trainer-coach overige sporten K0937 01-04-2020
Trainer-coach voetbal K0940 01-04-2020
Voorbereiding hbo K0125 19-06-2023
Voorbereiding pabo K0974 01-04-2022
Werken met baby's K1270 01-04-2020
Werken met baby's K0290 01-04-2020 01-08-2022