Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Middenkaderfunctionaris smart building
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar heeft een adviserende, uitvoerende, coördinerende en verbindende rol en is een volwaardige gesprekspartner voor betrokkenen uit verschillende disciplines (bouw- én installatietechniek), zoals leveranciers en aannemers, maar bijvoorbeeld ook opdrachtgevers die betrokken zijn bij het (her)ontwerpen, beheren en renoveren van gebouwen. De beginnend beroepsbeoefenaar staat tijdens het gehele proces in contact met de volledige interdisciplinaire keten. De beginnend beroepsbeoefenaar hanteert dan ook een integrale aanpak bij het (her)ontwerpen, realiseren en beheren van woon-, werk- en leefomgevingen. Dit stelt specifieke eisen aan de sociaal-communicatieve vaardigheden. De beginnend beroepsbeoefenaar moet in staat zijn om integraal te denken en op verschillende niveaus en ook interdisciplinair helder te communiceren, in zowel woord als in schrift. Duurzaam en circulair denken en doen zijn daarbij in toenemende mate belangrijke uitgangspunten. De beginnend beroepsbeoefenaar houdt bij het verzamelen, verwerken en integreren van projectinformatie rekening met duurzaamheidsaspecten, zoals de energietransitie, circulair werken, klimaatadaptatie en het materialenpaspoort. Het is van belang dat de beginnend beroepsbeoefenaar beschikt over een analytisch vermogen en affiniteit heeft met gebouwen en met elektrotechnische en werktuigkundige installaties. Voor het realiseren van het werk is het van belang dat de beginnend beroepsbeoefenaar domein overstijgend kan opereren en over organisatorische competenties beschikt, zoals plannen en coördineren.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25918 01-08-2023  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Smart building