Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Middenkaderfunctionaris verkeer en stedenbouw
Omschrijving
De middenkaderfunctionaris verkeer en stedenbouw verricht werkzaamheden in de gebouwde omgeving of in de openbare ruimte. Het gaat om het verbeteren, aanpassen, (her)inrichten, (her)bestemmen en beheren daarvan. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn de klimaat-robuuste, natuur-inclusieve en leefbare omgeving. Hij/zij ondersteunt bij het ontwerpen, werkt ontwerpen uit, maakt presentaties en onderbouwingen. Kleinschalige projecten ontwerpt hij/zij zelfstandig en legt dit vast in ontwerptekeningen. Hij/zij ondersteunt bij de inrichting van de ruimte qua invulling, groenvoorzieningen, klimaatadaptatie, ontsluiting en aansluiting. Hij/zij doet daarvoor onderzoek met behulp van geregistreerde gegevens, verzamelt veldgegevens en gebruikersinformatie. Hij/zij levert inventarisatie en analysekaarten en gegevens in overzichten aan voor de stedenbouwkundig /verkeerskundig ontwerper. Hij/zij moet daarom op de hoogte zijn van de realiseerbaarheid van oplossingen, in ruimtelijke, (steden)bouwkundige en civiele (infra) zin. Hij/zij analyseert de vraagstukken of opdrachten, bedenkt oplossingen, zet die af tegen de eisen en mogelijkheden, overlegt waar nodig daarover en werkt die uit in tekeningen of presentaties. Hij/zij gebruikt daarbij onder meer GIS, CAD en Adobe om beschrijvende gegevens zichtbaar te maken of te presenteren. Hij/zij actualiseert hierin gegevens en maakt deze presentabel voor anderen. Het kan gaan om geo-informatie. Waar van toepassing bereidt hij/zij materiaal voor om op inspraak- of overlegbijeenkomsten problemen of oplossingen doelgroepgericht te presenteren of te ondersteunen. Hij/zij werkt in een digitale en in een fysieke omgeving. Hij/zij moet bijvoorbeeld relevante informatie opslaan en ontsluiten voor anderen en gebruikt daarbij uiteenlopende ontwerpsystemen en documentenbibliotheken. Hij/zij houdt bij het verzamelen, verwerken en integreren van projectinformatie rekening met duurzaamheidsaspecten, zoals de energietransitie, circulair werken en klimaatadaptatie.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25873 01-08-2023  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Middenkader bouw en infra