Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Middenkaderfunctionaris grond-, weg- en waterbouw
Omschrijving
De middenkaderfunctionaris grond-, weg- en waterbouw is werkzaam bij organisaties, bedrijven en instellingen die de infrastructuur vorm geven, uitvoeren, toezicht houden, beheren en onderhouden, hetzij als profit of als non-profit organisatie. Hij/zij is betrokken bij het ontwerp, de uitvoering, het beheer en onderhoud van projecten en zal afhankelijk van de organisatie waarin hij/zij werkzaam is breder betrokken zijn bij meerdere aspecten of één meer specialistische taak uitvoeren die bij een projectfase hoort. Hij/zij wordt bij zijn/haar werkzaamheden op enigerlei wijze betrokken bij tekeningen, bestekken/contracten, begrotingen/ offertes, planningen, constructies, uitvoeringsaspecten en beheer. De omstandigheden waaronder hij/zij werkt variëren zeer sterk en zijn maar ten dele te conditioneren. Elk project is uniek, en voor elk project geldt dat vanaf initiatief tot beheer, sloop of vernieuwing, rekening gehouden moet worden met projectspecifieke omstandigheden die realisatie beïnvloeden en die geëigende oplossingen vereisen. Daarnaast zijn er slecht te voorspellen invloeden als weersomstandigheden en kostenvariaties die invloed hebben op de voortgang en kosten van de realisatie van een project. Bij de totstandkoming van een project moeten steeds de geldende regels voor veiligheid, tijd, geld, kwaliteit, gezondheid, milieu en arbo aspecten hun rol spelen. Gezien de veelheid van materiaal, materieel, diversiteit van personeel en de regelgeving daarbij, zijn dit factoren die voortdurend de aandacht van de middenkaderfunctionaris grond-, weg- en waterbouw vragen.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25871 01-08-2023  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Middenkader bouw en infra 3D-modellering in de infra K0854 01-08-2023